Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

LORCA Y GRECIA


http://www.youtube.com/ watch?v=3kimL6UE7qU

Es un poema de Federico García Lorca, cantado por un magnífico tenor griego Mario Frangoulis, que tiene un disco llamado AMOR OSCURO, dedicado a Lorca.


Μαδριγαλι                                                            Madrigal
 Ηταν σαν ρόδι το φιλί                                           Mi beso era una granada
 βαθύ μεστό και ανοιγμένο                                     profunda y abierta;
 μα το δικό σου στομα ήταν                                   tu boca era rosa
τριαντάφυλλο από χαρτί.                                      de papel. 
Παέι καιρός που έχουν γεμίσει                                Llenáronse de moho 
σκουριά τα παιδικά ονειρά μου                               mis sueños infantiles, 
και το φεγγάρι έχει ραγίσει                                    y taladró a la luna 
από τη θλίψη στην καρδιά μου                               mi dolor salomónico.  
Ηταν σαν ρόδι το φιλί                      
βαθύ μεστό και ανοιγμένο
μα το δικό σου στομα ήταν
τριαντάφυλλο από χαρτί.
όπως ο κάμπος χιονισμένο                                  El fondo un campo de nieve.

FELIZ DÍA DE ANDALUCÍA 

τα λέμε,

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Armas de Mujer ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


Γεια σας, μαθητές, διαβάστε, σας παρακαλώ

La Hermandad Prerrafaelita o Prerrafaelista (Pre-Raphaelite Brotherhood) fue una asociación de pintores, poetas y críticos ingleses, fundada en 1848 en Londres por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. La Hermandad duró como grupo constituido apenas un lustro, pero su influencia se dejó sentir en la pintura inglesa hasta entrado el siglo XX.
Los prerrafaelistas rechazaban el arte académico predominante en la Inglaterra del siglo XIX.. Desde su punto de vista, la pintura académica imperante no hacía sino perpetuar el manierismo de la pintura italiana posterior a Rafael y Miguel Ángel, con composiciones elegantes pero vacuas y carentes de sinceridad. Por esa razón, ellos propugnaban el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael (de ahí el nombre del grupo), a los que consideraban más auténticos.
¿Por qué nos interesan los prerrafaelistas? Porque son el punto de partida de nuestro próximo trabajo, ved el catálogo de mujeres y seguid mis instrucciones...Vuestra primera tarea será elegir una de las mujeres que aparecen en el catálogo, mujeres que no diosas, pero es posible que varios grupos elijan la misma, así que deberéis publicar un comentario( σχόλια )   justificando vuestra elección. El próximo día resolveremos en clase las  disputas que hayan podido surgir, y determinaremos con qué mujer debe trabajar cada grupo.
Elaboraréis una presentación y realizaréis una exposición por parejas, preparad un guión y mostrádmelo previamente, no se os olvide incluir:
 • Nombre y relaciones familiares.
 • Cualidades, personalidad.
 • Principales aventuras o acciones.
 • Legado (lengua, literatura, música, arte...), con especial atención  a la presencia de estas mujeres en la literatura de todos los tiempos, modernidad del personaje...
 • Imágenes.
 Y para justificar el título de esta entrada, leed este bello poema y su traducción en español, 

¿Pensáis que es ofensivo para las mujeres?


Φύσις κέρατα ταύροις,   La naturaleza cuernos a los toros,
ὁπλὰς δ᾽ ἔδωκεν ἵπποις,  cascos les dio a los caballos, 
ποδωκίην λαγωοῖς,     ligereza de patas a las liebres, 
λέουσι χάσμ᾽ ὀδόντων,  a los leones su abismal dentadura,
τοῖς ἰχθύσιν τὸ νηκτόν,  a los peces el arte de nadar, 
τοῖς ὀρνέοις πέτασθαι,   a los pájaros el volar,
τοῖς ἀνδράσιν φρόνημα·   a los hombres la cordura;
γυναιξὶν οὐκέτ᾽ εἶχεν.   para las mujeres ya nada tenía.
τί οὖν; δίδωσι κάλλος   ¿Qué les da entonces? la belleza 
ἀντ᾽ ἀσπίδων ἁπασῶν,    en vez de todos los escudos,
ἀντ᾽ ἐγχέων ἁπάντων·    en vez de todas las lanzas;
νικᾶι δὲ καὶ σίδηρον    pues vence al hierro
καὶ πῦρ καλή τις οὖσα.   y al fuego la que es bella. 
 
Anacreónticas, 24

  Aquí tenéis una de armas tomar

Mitología / Mythology from Mitologia on Vimeo.

τα λέμε,